Stanje obrane od poplave – 20. rujna 2017.

20. rujna 2017. – pregled aktivnosti

Grad Ogulin

Noćas je prošao vodeni val, bez intervencija. Jučer tijekom dana pojačavali su se pojedini objekti s vrećama za pijesak i napravljena je određena zaliha istih. Na terenu su, osim operativnih snaga civilne zaštite Grada Ogulina, djelatnici Hrvatskih voda sa svojim kooperantima na izgradnji zečjih nasipa, a predvečer je stigao vod Interventne policije. Stožer civilne zaštite održan je u 08.00 i 15.00 sati. Danas je novi Stožer i prema izjavi gradonačelnika pristupa se sanaciji štete. Isušivači se distribuiraju preko Crvenog križa.

Grad Karlovac

Vodeni val u Karlovcu se očekuje u ranim popodnevnim satima i prognoza je da ne bi trebao biti veći od 700 cm, kada se uvode redovne mjere obrane od poplava. Sastanak Stožera održan je sinoć u 19.00 sati. Dana su izvješća po pojedinim operativnim snagama. Trenutno je napunjeno 12.360 vreća s pijeskom, potreba je 11.900. Na teren je odaslano 60%, a ostalo je u dvorištu JVP-a. Zadaća tijekom dana je praćenje situacije, a pričuvne snage su u stanju pripravnosti. Sve prometnice su prohodne i nema poteškoća u opskrbi električnom energijom. Na području Duge Rese tri DVD-a su preventivno izrađivala zečje nasipe.

Iz izvješća Hrvatskih voda, 20. rujna 2017. u 8:00 sati: prema trenutno dostupnim podacima, u sljedeća tri dana  ukupna prognozirana  oborina na području sektora D /prema modelu Aladin/ iznosi  od 4 mm/m2 /na slivu Kupe, Dobre/ do 24 mm/m2 / na slivu Pakre/, na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji  do 1 mm/m2 , a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 26 mm/m2Glavnina prognozirane oborine očekuje se danas, u srijedu 20. te u četvrtak 28. i petak 29. rujna 2017., pri čemu se očekuje postupna stabilizacija vodostaja na području sektora D s postupnim ukidanjem mjera obrane od poplava.

Kupa – vodostaji trenutno u opadanju  uzvodno od Kamanja, dok su na nizvodnom dijelu do Siska u daljnjem porastu. Tijekom dana očekuje se dosezanje maksimalne vrijednosti Kupe na mjerodavnom vodomjeru u Karlovcu koji ne bi trebao biti viši od +700 cm.

Korana – vodostaji trenutno u porastu na svom cijelom toku do Karlovca. Tijekom dana očekuje se dosezanje maksimalne vrijednosti Korane na mjerodavnom vodomjeru u Karlovcu koji ne bi trebao biti viši od +670 cm.

Una – nema proglašenih mjera obrane od poplava, vodostaji u blagom porastu.

Mjere obrane od poplava od 08:00 sati 20.09.2017. (svi sektori)