Stanje obrane od poplave – 19. rujna 2017.

19. rujna 2017. – pregled aktivnosti

Grad Ogulin

Jutros u 8 sati održana je sjednica Stožera civilne zaštite Grada Ogulina, na kojoj su svi sudionici (Javna vatrogasna postrojba Grada Ogulina, vatrogasne snage, Crveni križ, Hrvatska vojska, HGSS, Hrvatske vode) podnijeli izvješće o poduzetim aktivnostima. Jučer je Gradskom društvu Crvenog križa proslijeđeno 7 isušivača od Grada Zagreba , 6 od Grada Karlovca te 5 od DUZS-a, a DUZS će danas dostaviti još 10 isušivača. Hrvatski Crveni križ na terenu radi prioritetni plan upotrebe isušivača. U stanje pripravnosti su stavljeni ugovorni dobavljači Hrvatskih voda, a Hrvatske vode su osigurale potrebne količine vreća i pijeska. Prema izvješću Ministarstva obrane, Protupoplavni vod Namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga (NOS OS RH) sa 72 pripadnika, 12 pumpi za vodu, 12 motornih vozila i jednim amfibijskim transporterom PTS angažirani su i danas u Ogulinu. U pripravnosti u matičnim postrojbama nalazi se 259 pripadnika Hrvatske kopnene vojske NOS OS RH. Također, u spremnosti u vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu nalazi se 31 pripadnik, u vojarni “Kamensko” u Karlovcu 88 pripadnika, a u vojarni “Eugen Kvaternik” u Gospiću 140 pripadnika HKoV-a OS RH.

Mjesna samouprava u koordinaciji sa Stožerom prati situaciju na terenu. Stožer također koordinira s Hrvatskom elektroprivredom vezano uz hidroelektranu Lešće i akumulaciju Sabljaci kako bi se kontrolirano ispuštao višak vode. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije izvijestio je kako je voda dobra za tehničku upotrebu, a građanima se preporučuje da preventivno prokuhavaju vodu za piće i kuhanje. Građanima su putem medija dane upute za postupanje u poplavi. Upute možete preuzeti ovdje: Zavod za javno zdravstvo - upute za postupanje

Grad Karlovac

Napravljene su zalihe vreća s pijeskom koje se distribuiraju prema potrebama mjesnih samouprava koje se nalaze uz Koranu i Mrežnicu.

Iz izvješća Hrvatskih voda, 19. rujna u 11 sati: prema trenutno dostupnim podacima, u sljedeća tri dana ukupna prognozirana oborina na području sektora D (prema modelu Aladin) iznosi od 17 mm/m2 (na slivu Dilj Gore i Orljave Londže) do 71 mm/m2 (na slivu Kupe i Dobre), na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji do 69 mm/m2 , a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 34 mm/m2. Prema trenutno dostupnim podacima, u sljedećih deset dana  ukupna prognozirana  oborina na području sektora D (prema modelu Ecmwf) iznosi  od 19  mm/m2 (na slivu Šumetlice) do 64 mm/m2 (na slivu Kupe i Dobre), na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji  do 60 mm/m2 , a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 29 mm/m2.

Glavnina prognozirane oborine očekuje se danas, 19. i srijedu 20. te u nedjelju 24. i utorak 26.09.2017., pri čemu se očekuje ponovni porast vodostaja vodotoka na području sektora D s postupnim uvođenjem mjera obrane od poplava na rijeci Savi Kupi i Korani, ali su moguće i redovne i izvanredne  mjere obrane od poplava, uz moguće pojave bujičnih poplava.

Stanje vodostaja:

  • rijeka Sava, vodostaji trenutno u porastu na svom cijelom toku, što će se nastaviti i u sljedeća 24 sata, pri čemu se očekuje uvođenje viših mjera obrane od poplava (redovnih i izvanrednih) na potezu uzvodno od Jasenovca.
  • rijeka Kupa, vodostaji trenutno u opadanju nizvodno Kamanja, dok su na uzvodnom dijelu u porastu, a tijekom sljedeća 24 sata očekuje se porast vodostaja na cijelom toku s postupnim uvođenjem daljnjih mjera obrane od poplave.
  • rijeka Korana, vodostaji trenutno u opadanju/stagnaciji na svom cijelom toku do Karlovca, a tijekom sljedeća 24 sata očekuje se porast vodostaja na cijelom toku s postupnim uvođenjem daljnjih mjera obrane od poplave.