O nama

Na temelju Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za za zaštitu i spašavanje (“Narodne novine“, broj 43/12) od 01. kolovoza 2012. godine, u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje djeluje Samostalna služba za inspekcijske poslove, koja: 

provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata donesenih na temelju tih zakona
provodi upravni postupak u prvom stupnju u svezi inspekcijskih nadzora
sudjeluje u koordiniranim inspekcijskim nadzorima s drugim inspekcijskim službama sukladno posebnom planu
utvrđuje zakonitost unutarnjeg ustroja javnih vatrogasnih postrojbi, te osposobljenost i opremljenost vatrogasaca i opremljenosti vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih zajednica, te financiranja vatrogastva
prikuplja podatke i informacije radi utvrđivanja činjenica i analize stanja u području svoje nadležnosti
izrađuje stručne podloge, elaborate, studije i projekte iz područja inspekcijskog nadzora
sudjeluje u predlaganju i usklađivanju propisa iz područja zaštite i spašavanja i vatrogastva
usklađuje rad i postupanje inspektora zaštite i spašavanja i inspektora za vatrogastvo
predlaže planove rada inspekcijskog nadzora za tekuću godinu i podnosi objedinjeno izvješće o provedenim nadzorima
predlaže i provodi stručnu edukaciju inspektora
sudjeluje u međunarodnim aktivnostima u području inspekcijskih poslova zaštite i spašavanja i vatrogastva
surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Državne uprave, inspekcijskim službama središnjih tijela državne uprave i srodnim institucijama
skrbi o osiguranju tehničke/logističke potpore neophodne za rad inspektora zaštite i spašavanja i inspektora za vatrogastvo

U Samostalnoj službi za inspekcijske poslove su ustrojeni:
Odjel inspekcije za zaštitu i spašavanje
Odjel inspekcije za vatrogastvo