×
Kontakt

Protupožarna sezona

SUSTAV VATROGASTVA

Sustav vatrogastva reguliran je Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 106/99, 117/2001, 36/2002, 96/2003, 139/2004 – pročišćeni tekst, 174/2004, 38/2009 i 80/2010). Trinaest podzakonskih akata – pravilnika uređuju zapovijedanje i odnose u vatrogasnim intervencijama, oznake i izgled odora, polaganje stručnog ispita, zaštitnu opremu, edukaciju i stručna usavršavanja te tehničku opremu.

Temeljem Zakona o vatrogastvu, vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne organizacije. Vatrogasne postrojbe mogu biti:
a) profesionalna javna vatrogasna postrojba
b) dobrovoljna vatrogasna društva
c) profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu
d) dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu
e) državna intervencijska postrojba (postrojba za brzo djelovanje)

Procjenom i Planom zaštite od požara općine, grada, županije, Grada Zagreba utvrđuju se zadaće i područje djelovanja svih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društva, a posebno zadaće javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društva koja imaju definirano područje odgovornosti (središnja postrojba ili društvo). Vatrogasne postrojbe obavljaju vatrogasnu djelatnost, sukladno Zakonu i pravilima struke, na području za koje su osnovane. Svaka vatrogasna postrojba je obvezna sudjelovati u vatrogasnoj intervenciji i izvan područja svoga djelovanja na zapovijed nadležnoga vatrogasnog zapovjednika, sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu i podzakonskih propisa.

U Republici Hrvatskoj djeluje 65 profesionalnih javnih vatrogasnih postrojbi s ukupno 2 495 uposlenih vatrogasaca. Profesionalne javne vatrogasne postrojbe imaju status pravne osobe (upisom u sudski registar), a osnivaju se sukladno Zakonu o ustanovama kao javne ustanove jedinice lokalne samouprave. Javne vatrogasne postrojbe osniva poglavarstvo općine, grada ili Grada Zagreba sukladno svojim planovima zaštite od požara. Uz javne vatrogasne postrojbe djeluje Hrvatska vatrogasna zajednica, 20 vatrogasnih zajednica županije, jedna Vatrogasna zajednica Grada Zagreba te 237 vatrogasnih zajednica općina, gradova i područja. U Republici Hrvatskoj djeluje 1 845 teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava s ukupno 64 456 članova koji su osposobljeni u skladu s odredbama Pravilnika o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova („Narodne novine“, broj 61/94). Međutim, ukupan broj dobrovoljnih vatrogasaca koji su završili navedeno osposobljavanje i posjeduju važeće liječničko uvjerenje za obavljanje vatrogasnih intervencija je 21 912.

Unutar Državne uprave za zaštitu i spašavanje djeluju Državne vatrogasne intervencijske postrojbe (DVIP). Sjedišta postrojbi su u Dubrovniku, Šibeniku, Zadru i Zrakoplovnoj bazi Divulje kod Splita. DVIP se dodatno popunjavaju za vrijeme ljetne požarne sezone s gasiteljima iz vatrogasnih postrojbi kontinentalnog dijela Republike Hrvatske. U četiri Državne intervencijske postrojbe uposleno je ukupno 63 djelatnika, a u skladištima je pohranjena vatrogasna oprema (lake prijenosne pumpe i armature, prijenosni spremnici kojima se voda helikopterima doprema do požarišta, itd). Instruktori DVIP u ljetnim mjesecima prihvaćaju dislocirane vatrogasce i tehniku iz kontinentalnog dijela zemlje te obavljaju stručno osposobljavanje i formiranje interventnih timova. Timovi se vatrogasnim vozilima, helikopterima i plovilima prebacuju na požarišta na cijelom priobalju. Predviđeno je da DVIP, kao postrojbe Državne uprave, budu osposobljene i opremljene za interveniranje pri svim vrstama prirodnih i tehnoloških ugrožavanja čime postrojbe postaju višefunkcionalne i racionalnije pri svojem djelovanju. Državne vatrogasne intervencijske postrojbe predviđene su i za pružanje međunarodne pomoći, sukladno sklopljenim sporazumima.

Unutar Državnog informacijskog i komunikacijskog sustava zaštite i spašavanja ustrojeno je Vatrogasno operativno središte, koje ima zadaću integriranja poslova za vrijeme složenijih vatrogasnih intervencija bilo gdje u zemlji. Putem središta obavlja se nadzor i upravljanje prilikom intervencija u kojima se koriste vatrogasne snage iz više županija i protupožarne zračne snage. Putem VOS-a koordiniraju se snage tijekom gašenja velikih šumskih požara u priobalnom dijelu Republike Hrvatske, kao i upravljanje svih ostalih složenijih vatrogasnih intervencija. Vatrogasno operativno središte ima sljedeće zadaće:
– priprema i provodi odluke/zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika o angažiranju državne intervencijske postrojbe, namjenski organiziranih snaga Hrvatske vojske (NOS), dislokaciju vatrogasnih snaga;
– pruža operativno-komunikacijsku potporu Državnoj vatrogasnoj intervencijskoj postrojbi (DVIP), sezonskim intervencijskim vatrogasnim postrojbama (SIVP) i vatrogasnim zapovjedništvima;
– obavlja poslove operativno komunikacijskog središta za vatrogasne intervencije na razini Republike Hrvatske;
– komunicira s vatrogasnim zapovjednicima i vatrogasnim operativnim centrima na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave;
– prikuplja i obrađuje podatke o nastanku, tijeku i razvoju događaja u kojima sudjeluju vatrogasne snage, te izrađuje izvješća o stanju, tijeku i provedbi intervencija;
– na temelju dobivenih izviješća vodi bazu podataka o provedenim vatrogasnim intervencijama na području Republike Hrvatske;
– na temelju prikupljenih podataka, jednom dnevno ažurira brojčane pokazatelje o vatrogasnim intervencijama putem tabelarnog prikaza koji se zatim objavljuje na službenoj stranici DUZS-a;
– prikuplja i obrađuje podatke za potrebe izvješćivanja javnosti o vatrogasnim intervencijama;
– izrađuje preliminarnu statističku obradu podataka te na osnovu dobivenih vrijednosti izrađuje različita izvješća;
– vodi propisane operativne dokumente i sudjeluje u izradi uputa i standardnih operativnih postupaka;
– sudjeluje u provedbi aktivnosti primanja i pružanja međunarodne pomoći u vatrogasnim intervencijama;

Djelatnici VOS-a se tijekom ljetnih mjeseci dislociraju u prostore Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Split u Divuljama. Središte djeluje u Divuljama sve do prestanka opasnosti za nastanak šumskih požara na priobalju. Tijekom ostalog dijela godine djelatnici
Središta obavljaju svoje zadaće iz sjedišta u Zagrebu.