Prekvalifikacija

Programi prekvalifikacija za zanimanje vatrogasac/vatrogasni tehničar

Uvjeti upisa i izvođenja programa izobrazbe  za zanimanja vatrogasac i vatrogasni tehničar

 1. Program izobrazbe za zanimanje vatrogasac/za zanimanje vatrogasni tehničar provodi se redovitim oblikom nastave. Ukupan fond sati za zanimanje vatrogasac iznosi 1058 sati. Ukupan fond sati za zanimanje vatrogasni tehničar iznosi 1171 sat.
 2. Program izobrazbe izvodi se u dva dijela.

2.1. U prvom dijelu izobrazbe izvodi se strukovno-teorijska i praktična nastava u trajanju od 270 sati i strukovna praksa koja traje 350 sati.

Strukovno-teorijska i praktična nastava provodi se u Vatrogasnoj školi Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje (u daljnjem tekstu DUZS), a može se izvoditi i u prostorima vatrogasnih postrojbi koje imaju odgovarajuće kadrovske i prostorno-didaktičke uvjete za izvođenje nastave.

Strukovna praksa provodi se u smjenskom sustavu rada (12-24-12-48) u trajanju od 350 sati, i to u prostorima javnih vatrogasnih postrojbi, stožernim društvima DVD-a koja imaju organizirano stalno dežurstvo, Državnim intervencijskim postrojbama DUZS-a i u profesionalnim postrojbama u gospodarstvu.

Nakon prvog dijela izobrazbe, prosuđuju se strukovne sposobnosti polaznika za vatrogasni poziv i nastavak daljnje izobrazbe.

2.2. U drugom dijelu izobrazbe izvodi se nastava strukovnih sadržaja za zanimanje vatrogasac u trajanju od 438 sati, a za zanimanje vatrogasni tehničar od 551 sat. Drugi dio izobrazbe provodi se u Vatrogasnoj školi i sadrži sljedeće nastavne predmete:

 1. Prva pomoć
 2. Elektrotehnika
 3. Zaštita od požara u graditeljstvu
 4. Ustrojstvo zaštite od požara
 5. Vatrogasna tehnika
 6. Vatrogasne pumpe
 7. Sprave za zaštitu dišnih organa
 8. Gorenje i sredstva za gašenje
 9. Primijenjena kemija s vježbama
 10. Vatrogasna taktika i taktičke vježbe
 11. Tehnička služba
 12. Vatrogasne vježbe
 13. Akcidenti s opasnim tvarima
 14. Radovi na vodi i zaštita od poplava
 15. Protupožarna tehnološka preventiva.

U program izobrazbe za zanimanje vatrogasac mogu se prijaviti kandidati koji su stekli srednju školsku (gimnazija) ili stručnu spremu trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja.

U program izobrazbe za zanimanje vatrogasni tehničar mogu se prijaviti kandidati koji su stekli srednju školsku (gimnazija) ili stručnu spremu četverogodišnjeg trajanja iz sljedećih područja rada: strojarstvo; brodogradnja; metalurgija; elektrotehnika; geologija, rudarstvo i nafta; poljoprivreda; veterina; šumarstvo; obrada drva; graditeljstvo, geodezija i građevinski materijali; cestovni promet; kemijska tehnologija; grafika; tekstil; obrada kože; optika i obrada stakla; unutarnji poslovi i zaštita; unutarnji transport; pomorski, riječni i lučki promet; PT promet; zračni promet; željeznički promet; zdravstvo.

UPISI

Izbor kandidata obavlja se putem razredbenog postupka:

 1. psihologijske selekcije (psihologijsko testiranje i razgovor)
 2. provjere funkcionalnih i motoričkih sposobnosti (Cooperov test, skok u dalj s mjesta, “trbušnjaci”, “sklekovi”, skijaški čučanj, samostalno kretanje kroz mrak)
 3. vrjednovanja općeg uspjeha na kraju svakog razreda srednje škole – prosjek.

Pravo na upis u programe izobrazbe za zanimanje vatrogasac/vatrogasni tehničar imaju samo punoljetne osobe.

Na upis kandidati prilažu sljedeće dokumente:

 1. Svjedodžba o završnom ispitu/radu/maturi/državnoj maturi
 2. Razredne svjedodžbe srednje škole,
 3. Rodni lista
 4. Domovnice
 5. Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za zanimanje vatrogasac / vatrogasni tehničar, koje je izdao specijalist medicine rada
 6. Police osiguranja od mogućih lakših i težih povreda ili eventualnog smrtnog stradavanja

Tijekom nastave polaznici su dužni koristiti propisanu osobnu radnu i zaštitnu opremu koju osiguravaju sami te preuzimaju svu odgovornost za njihovu ispravnost.

 1. Vatrogasno radno odijelo, kapa i radne rukavice
 2. Vatrogasne radne košulje (dugi ili kratki rukav)
 3. Vatrogasne radne cipele
 4. Vatrogasno zaštitno odijelo za intervencije, EN 469 (“Bristol” ili drugo zaštitno odijelo).
 5. Vatrogasne čizme, EN 15090
 6. Vatrogasna kaciga za gašenje požara u zgradama i drugim građevinama, EN 443 (preporučljivo je da vizir ne bude zatamnjen)
 7. Vatrogasni opasač , HRN Z.B1 050 ili EN 358
 8. Vatrogasne rukavice, EN 659
 9. Vatrogasna potkapa, EN 13 911
 10. Maska za cijelo lice, EN 136 (jedan od navedenih modela: Auer: 3S-PF-PS, Auer: Ultra Elite– PF-PS, Dräger: Panorama Nova RA ili P i Dräger: Futura RA ili P)

TROŠKOVI ŠKOLOVANJA

 1. Cijena programa izobrazbe za zanimanje vatrogasac iznose 6.000,00 kuna po polazniku, a za zanimanje vatrogasni tehničar 6.500,00 kuna po polazniku. U tu cijenu ne ulaze troškovi udžbenika, priručnika, skripta, popravnih ispita, troškovi smještaja i prehrane te troškovi osobne radne i zaštitne opreme.
 2. Troškovi izobrazbe prvog dijela nastave iznose 2.500,00 kuna,
 3. Troškovi izobrazbe drugog dijela nastave za zanimanje vatrogasac iznose 3.500,00 kuna, a za zanimanje vatrogasni tehničar 4.000,00 kuna po polazniku.

Ispitivanje

Više

Osposobljavanje

Više

Prekvalifikacija

Više