Područni uredi

Državni centar zaštite i spašavanja

U sklopu Državnog informacijsko i komunikacijskog sustava zaštite i spašavanja djeluje Državni centar zaštite i spašavanja. Državni centar prikuplja i razmjenjuje, sa sudionicima zaštite i spašavanja na državnoj razini, sve informacije od značaja za provođenje mjera i aktivnosti zaštite i spašavanja te upotrebu operativnih snaga. Državni centar zaštite i spašavanja je operativno - komunikacijska dežurna služba s tri osnovna funkcionalna područja djelovanja:

1. operativno - komunikacijski centar u redovnim uvjetima

2. operativno - komunikacijski centar na strateškoj razini u izvanrednim situacijama, u slučaju katastrofa i velikih nesreća

  • osigurava komunikacijsku koordinaciju na državnoj razini (za potrebe Stožera zaštite i spašavanja RH, Kriznog stožera Vlade RH i organizacija na državnoj razini)
  • osigurava uvjete za tehničko i operativno djelovanje Stožera zaštite i spašavanja RH

3. operativno-komunikacijski centar za vezu u sustavu međunarodnog komuniciranja u svim područjima zaštite i spašavanja

U sastavu Državnog centra zaštite i spašavanja ustrojavaju se tri odjela:

  • Odjel za operativno komunikacijske poslove
  • Vatrogasno operativno središte (VOS)
  • Odjel za plansku, analitičku i GIS potporu

ODJEL ZA OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKE POSLOVE

  • koordinira i provodi prijem i prenošenje svih odluka, naloga, zapovijedi i izvješća o provođenju mjera pripravnosti i mjera zaštite i spašavanja
  • koordinira jedinstven komunikacijsko - informacijski sustav prikupljanja i objedinjavanja podataka o događajima putem ŽC 112, tijela državne uprave i žurnih službi (HMP, vatrogasne postrojbe, policija, civilna zaštita, HGSS, Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, inspekcijske službe, komunalna poduzeća i dr.)
  • žurno izvješćuje nadležne rukovoditelje unutarnjih ustrojstvenih jedinica DUZS-a o nastaloj opasnosti
  • djeluje kao jedinstveno operativno komunikacijsko središte za vezu u sustavu međunarodnog komuniciranja u svim područjima zaštite i spašavanja (IAEA, AEWS-PIAC, UN/ECE-IAN System, NATO-EADRCC)
  • prima i dostavlja obavijesti o katastrofama odgovarajućim službama drugih država i međunarodnim organizacijama
  • vodi jedinstvenu informacijsku bazu podataka o žurnim slučajevima i poduzetim mjerama zaštite i spašavanja
  • razmjenjuje podatke i informacije sa sličnim centrima susjednih zemalja i operativnim centrima OSRH, MUP-a i centrima žurnih službi u zemlji

VATROGASNO OPERATIVNO SREDIŠTE (VOS)

  • obavlja poslove operativno komunikacijskog središta za vatrogasne intervencije na razini Republike Hrvatske
  • operativno komunicira s vatrogasnim zapovjednicima i vatrogasnim operativnim centrima na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • priprema i provodi odluke, zapovijedi i zahtjeve glavnog vatrogasnog zapovjednika o angažiranju Državne intervencijske postrojbe, Namjenski organiziranih snaga (NOS) Hrvatske vojske (zračne snage, kopnene i mornaričke snage), dislokacija vatrogasnih snaga (redovnih i izvanrednih) te koordinira njihov rad
  • pruža operativno komunikacijsku potporu Državnoj intervencijskoj postrojbi (DIP) i sezonskim privremenim vatrogasnim postrojbama (SPVP)
  • prikuplja informacije o nastanku, tijeku i razvoju događaja u kojima sudjeluju vatrogasne snage te resursima na intervenciji
  • izrađuje izvješća o stanju, tijeku i provedbi intervencija te priprema podatke i podloge za potrebe izvješćivanja javnosti o vatrogasnim intervencijama za koje nije proglašena katastrofa
  • vodi bazu podataka o provedenim vatrogasnim intervencijama na području Republike Hrvatske, obavlja njihovu statističku i preliminarnu analitički obradu
  • sudjeluje u izradi standardnih operativnih postupaka te postupa po istima
  • sudjeluje u provedbi Programa aktivnosti Vlade RH

Neke od zadaća VOS-a:

  • integracija poslova i prijenos informacija za vrijeme složenijih vatrogasnih intervencija, bilo gdje u zemlji
  • koordinacija zračnih i zemaljskih snaga prilikom gašenja velikih šumskih požara
  • koordinacija svih sudionika u vatrogasnim intervencijama (javna poduzeća, stručne institucije, organizacije sa specifičnom opremom i tehnikom)
  • praćenje tijeka i razvoja vatrogasnih intervencija
  • aktiviranje dodatnih snaga potrebnih za intervenciju iz susjednih županija ili inozemstva
  • obrada statističkih podataka o vatrogasnim intervencijama
  • izvješćivanje sredstava javnog priopćavanja o vatrogasnim intervencijama
  • unutarnja komunikacija s rukovoditeljima vatrogastva
  • Djelatnici VOS-a su tijekom ljetnih mjeseci dislocirani u Centra za koordinaciju, vođenje i gašenje požara u DivuljamaODJEL ZA PLANSKU, ANALITIČKU I GIS POTPORU

  • pruža operativno - komunikacijsku, analitičku i GIS potporu stručnom kolegiju Državne uprave i Stožeru zaštite i spašavanja Republike Hrvatske
  • izrađuje operativne dokumente za potrebe rada Državnog centra zaštite i spašavanja
  • razmjenjuje informacije s komunikacijskim točkama u sustavu zaštite i spašavanja drugih država i međunarodnih organizacija
  • nositelj je razvoja Nacionalnog središta za koordinaciju primanja i/ili upućivanja žurne pomoći u katastrofama
  • prikuplja i pohranjuje podatke značajne za sustav zaštite i spašavanja; provodi statističke analize i analize prostornih podataka
  • ustrojava i ažurira baze podataka o kritičnoj infrastrukturi
  • ustrojava i održava aplikacije i baze podataka na poslužitelju za zemljopisno obavijesni sustav