×
Kontakt

O nama

Pristup informacijama

Državna uprava za zaštitu i spašavanje je tijelo javne vlasti i ima obvezu omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/2013).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti omogućiti pristup zatraženoj informaciji, odnosno objavljivati informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva, i to:

  •  pisanim putem:
    • na poštansku adresu: Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Nehajska 5, Zagreb
    • na e-mail adresu: pristupinfo@duzs.hr
    • telefaksom na broj 01/3650 025
  • usmeno putem telefona 01/3855 919 ili
  • osobno na zapisnik u službenim prostorijama Državne uprave za zaštitu i spašavanje, svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 16:00 sati.

Službenica za informiranje je Andrijana Maslać, samostalna nadzornica za suradnju Uprave s drugim subjektima, telefon: 01/ 3855 919.
Odluka o imenovanju službenice za informiranje DUZS-a Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Državna uprava za zaštitu i spašavanje ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu .pdf/.csv
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu .pdf