Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja DUZS-a

Na temelju članka 13. stavka 2. Pravilnika o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje („Narodne novine“, broj 75/16) Državna uprava za zaštitu i spašavanje raspisuje

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU

NAGRADA I PRIZNANJA DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

I.

Predmet javnog poziva je dodjela sljedećih nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje:

  1. godišnja nagrada u području sustava civilne zaštite
  2. godišnja nagrada za naročiti pothvat
  3. nagrada za životno djelo.

II.

Mjerila za dodjelu nagrada su:

– osobni doprinos unapređenju organiziranja sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj

– iskazana kreativnost, marljivost i odanost u ostvarivanju postavljenih ciljeva unapređenja sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj

– promicanje ugleda i značaja sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Mjerila za dodjelu priznanja su:

– ostvareni rezultati i postignuća u području sustava civilne zaštite

– doprinos unapređenju i promicanje sustava civilne zaštite.

III.

1. Godišnja nagrada u području sustava civilne zaštite

Godišnja nagrada u području sustava civilne zaštite može se dodijeliti svake godine kao skupna i/ili pojedinačna nagrada, u pravilu do tri nagrade.

Skupna godišnja nagrada dodjeljuje se za aktivnosti u kojima se zajedno djelovalo pod rukovođenjem nadređene osobe ili samoinicijativno, a pojedinačna godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincu za djelo ili izvedenu akciju za aktivnosti:

– kojima su postignuti iznimni rezultati od posebnog interesa u području sustava civilne zaštite

– koje su dale dodatni doprinos javnom predstavljanju službi u području sustava civilne zaštite.

Pojedinačna godišnja nagrada može se dodijeliti i službeniku i namješteniku Državne uprave za zaštitu i spašavanje za iznimne radne rezultate koji su izravno utjecali na učinkovito, stručno i profesionalno obavljanje poslova.

Nagrada iz stavka 1. ovoga članka može se dodijeliti i pripadnicima žurnih službi koji su rezultatima rada pridonijeli poboljšanju kvalitete, učinkovitosti i ekonomičnosti rada žurnih službi.

Godišnja nagrada u području sustava civilne zaštite sastoji se od kristalne plakete, pisanog priznanja i značke civilne zaštite.

IV.

2. Godišnja nagrada za naročiti pothvat

Godišnja nagrada za naročiti pothvat može se dodijeliti svake godine, kao skupna i/ili pojedinačna nagrada, u pravilu do tri nagrade.

Godišnja nagrada za naročiti pothvat dodjeljuje se za aktivnosti:

– koje su značajno utjecale na povećanu sigurnost i zaštitu ljudi i imovine

– u kojima je iskazana iznimna hrabrost, požrtvovnost ili spretnost

– koje su u javnosti proizvele osobito pozitivan stav i povjerenje u sustav civilne zaštite.

Godišnja nagrada za naročiti pothvat sastoji se od kristalne plakete i pisanog priznanja.

V.

 3. Nagrada za životno djelo

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u novčanom iznosu uz koji se dodjeljuje kristalna plaketa i priznanje.

Visinu novčanog iznosa nagrade utvrđuje ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje za svaku kalendarsku godinu do iznosa dvije prosječne neto plaće isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj.

 VI.

Prijedloge za dodjelu nagrada i priznanja mogu dostaviti čelnici svih ustrojstvenih jedinica Državne uprave za zaštitu i spašavanje, središnja tijela državne uprave, udruge građana i druge fizičke i pravne osobe.

Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku Kabinetu ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Nehajska 5, 10000 Zagreb obvezno na tipiziranom obrascu za dodjelu  nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje (link za preuzimanje obrasca).

Prijedlog može sadržavati i druge priloge kao što su popis ostalih dostignuća kandidata/kinja na području vezanom uz sustav civilne zaštite, mišljenja nezavisnih stručnjaka o doprinosu razvoju sustava civilne zaštite kandidata/kinje predloženog za dodjelu priznanja ili nagrade i slično.

VII.

Postupak dodjele nagrada i priznanja vodi Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenovano Odlukom o imenovanju Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, KLASA: 012-04/16-01/02, URBROJ: 543-01-08-01-16-4,6 od 25. kolovoza 2016. godine i 20. listopada 2017. godine.

Povjerenstvo iz stavka 1. ove točke odlučuje o prijedlozima za dodjelu nagrada većinom glasova svih članova Povjerenstva i prijedlog odluke dostavlja ravnatelju.

Odluku o dodjeli nagrada i priznanja donosi ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

VIII.

Nagrade i priznanja će se dodijeliti prigodom obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite u Republici Hrvatskoj 01. ožujka 2018. godine.

IX.

Rok za podnošenje prijedloga je 29. prosinca 2017. godine.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podnijeti nakon isteka roka neće se razmatrati.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

KLASA: 061-01/17-01/01
URBROJ: 543-01-08-01-17-2
Zagreb, 20. listopada 2017.