Finalna planska konferencija EU projekta “ADRIATIC 2018”

U Divuljama, Odjelu za specijalističko osposobljavanje u Splitu održana je 6. veljače 2018. Finalna planska konferencija EU projekta “ADRIATIC 2018”, koja je okupila partnere iz Republike Slovenije – Uprava za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo unutarnjih poslova – Uprava za izvanredne situacije Republike Crne Gore i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske te niz stručnjaka iz područja zaštite mora, vatrogasce, ronioce i potporne operativne snage koje se uključuju u aktivnosti gašenja požara, evakuacije i zbrinjavanja putnika, kao i saniranja onečišćenja mora i obale.

Na predmetnoj aktivnosti kroz tri stručne radne grupe razrađivao se scenarij planirane terenske vježbe baziran na velikoj nesreći na moru koja će se u sklopu projekta održati od 21. do 25. svibnja 2018. na lokaciji splitskog akvatorija.

Vježba ima za cilj provjeru planskih dokumenata, operativnih procedura za vođenje intervencije, procedura za traženje i prihvat međunarodne pomoći kroz Mehanizam Unije za civilnu zaštitu te uvezivanje nacionalnih i međunarodnih kapaciteta za zajedničko i koordinirano djelovanje pri nesrećama na moru.