IPA Floods

Dvogodišnji projekt IPA FLOODS započeo je 1. siječnja 2015. i završit će 31. prosinca 2016. Projektom je predviđena izgradnja kapaciteta za pripremu i odgovor na poplave putem uspostave multinacionalnih modula civilne zaštite za crpljenje visokog kapaciteta i ograničavanje poplava koji bi trebali djelovati regionalno i u sklopu Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Cilj projekta je također i pomoć korisnicima u boljoj pripremi provedbe Direktive o poplavama EU-a.